AFTER ACTION REVIEW

After Action Review

UTBILDNING

En enkel, flexibel och effektiv metod

After Action Review – AAR

Lär dig att använda och genomföra en evidensbaserad metod för utvärdering, processutveckling och ett effektivare målinriktat arbete. Hjälp teamet att kontinuerligt utveckla sin förmåga att lösa uppgifter i framtiden. Metoden är väletablerad och används av bland andra Världshälsoorganisationen (WHO) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

En meta-analys visade att AAR i genomsnitt förbättrar teamprestationer med så mycket som 20 – 25 % vilket i de allra flesta fall är att betrakta som en påtaglig effekt.

Mål med utbildningen

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:

 • Förstå After Action Review som dialogmetod för utvärdering och lärande.
 • Som handledare kunna planera, praktiskt genomföra och utvärdera genomförandet av en After Action Review.
 • Ha kunskap om målinriktat arbete.

Metodens olika delar

I korthet går AAR ut på att tillsammans i sitt team | organisation efter en genomförd arbetsepisod (projekt, delprojekt, arbetsvecka, uppdrag etc.), på ett strukturerat sätt gå igenom vad man varit med om, vad som fungerat enligt plan, vad som inte gått som förväntat och vad man ska göra annorlunda vid nästa likvärdiga uppdrag efter att ha dragit lärdom av denna erfarenhet. Metoden är evidensbaserad.

I litteraturen nämns två sätt att genomföra en AAR; Formell och Informell.

 • En formell AAR är mer resursintensiv och involverar planering, samordning, förberedelse, hjälpmedel och kanske supportpersonal. Normalt sker detta på en hög organisationsnivå t.ex. företagsorganisation emedan..
 • Informella AAR (arbetsgrupper, projektgrupper, affärsområden) kräver mindre förberedelser och planering.

En After Action Review består av följande tydliga process steg:

 • Vad förväntades hända? (Vad var målet eller målen av den händelse att målbilden förändras under tiden)
 • Vad hände (till vilken grad uppnådde vi målet)?
 • Varför blev det som det blev (vad gjorde vi bra och varför)?
 • Vad kan förbättras och hur?
 • Vad kan vi sprida vidare (till vem/vilka och hur)?

Kursupplägg

Kurslängd: 1 dag Kursformat: Digitalt eller IRL Tid: 9.00-17.00 Max: 10 deltagare Pris: 4995 :- ex moms per deltagare Kursmaterial: Before After Action Review- mall & After Action Review-mall samt handledarguide

För vem är utbildningen?

Du kan vara chef eller gruppledare som bestämt dig för att utveckla din förmåga och kompetens i grupputveckling. Eller så arbetar du på HR och vill få mer verktyg som bidrar till verksamhetsutveckling.

Jag vill gärna att ni kontaktar mig för mer info:

Om After Action Review

De första AAR utvecklades av armégeneraler. Ett av de första och bästa exemplen på en AAR är Julius Caesars “Commentaries on the Gallic War”. Den amerikanska armén har använt After Action Review (AAR) som den primära metoden för att ge feedback efter bl.a. träningsövningar sedan 20 år tillbaka. World Health Organization (WHO) implementerade ”The guidance for after action review (AAR)”, när de nya International Health Regulation (IHR) utvecklades och etablerades, för att användas av vårdpersonal globalt under situationer som rör människors hälsa. Vidare så används AAR inom en rad olika områden, både inom privat och såväl som offentlig sektor i Sverige t.ex av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), för att det är en enkel och effektivt feedback metod.

Syfte med metoden:

AAR kan genomföras som en enklare, informell dialog eller som en mer omfattande och formell dialog. AAR är en utmärkt metod för att utvärdera och ständigt utveckla processer. Genom att engagera alla deltagare i att förklara vad som hände och varför det hände läggs fokus på hur teamet ständigt kan utveckla sin förmåga att lösa uppgifter i framtiden.

Fördelarna med metoden:

 • Verksamhetsutveckling där ni systematiskt får lyfta fram och bearbeta information efter genomförd insats
 • Utvärdera och utveckla processer och arbetssätt för effektivare arbete.
 • Skapa delaktighet och och ett gott medarbetarskap, samt stärka förmågan att lösa problem inom gruppen.
 • Skapa samsyn om frågor för uppföljning och målorientering.
 • Dokumentera lärdomar och insikter för att öka handlingskraften inför framtida utmaningar.
 • Sprida och dela kunskap och lärande.

Missa inte nästa kurstillfälle är den 28 januari

Kursformat: Online work shop

Antal deltagare: Max 12 personer

Pris: 4995 kr exkl moms per person

Ett samarbete mellan:

4CHANGE & CrewCraftSweden

Anna Eliasson
Richard Grandin